Husky là giống cho vô cùng hoạt bát, có nghĩa là chóng cần phải chạy nhảy và hoạt động mỗi…